Nieuws

Untitled Document
Privacy verklaring

Uw privacy

  Zie verder privacy verklaring

 

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bv. uw huisarts.

 Ik doe mijn best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

- zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens, en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht ( beroepsgeheim). 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 - Om bij andere zorgverleners te informeren bv. als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

- Voor gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

- voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

- Een klein deel van mijn gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de  financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en door mijn administrateur bij het opstellen van de jaarrekening.

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op zorgnota :

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum , de datum van behandeling, een korte omschrijving van de behandeling bv. homeopatisch consult en de kosten van het consult.