Nieuws

Untitled Document
HPV vaccin Gardasil en Cervarix

In juli 2008 besloot minister Klink dat alle meisjes vanaf 12 jaar gevaccineerd dienen te worden tegen baarmoederhalskanker. Hij baseerde deze beslissing op advies van de gezondheidsraad. In de media werd uitgebreid aandacht besteed aan deze vaccinatie, waarbij de niet bewezen veiligheid en effectiviteit voorop stonden alsook de banden van artsen/onderzoekers met farmaceutische fabrikanten werd doorgelicht. Desalniettemin besloot ik e.e.a. nog eens onder uw aandacht te brengen.

In Amerika worden bijwerkingen na vaccinatie gemeld volgens het VAERS systeem gekoppeld aan het CDC (Centers for Disease Controle and Prevention) en de FDA (Food and Drugs Administration.)

Er kwamen zo’n 2300 meldingen binnen in mei 2007. De ernst van de bijwerkingen is zeer verontrustend. Er overleden 7 vrouwen, er was sprake van blijvende verlammingen, waaronder aangezichtsverlammingen en het syndrome van Guillain Barre (zie ook artikel Guillain barre). Rond de 30 vrouwen kregen reacties die levensbedreigend waren en rond de 50 vrouwen zijn blijvend gehandicapt.

1385 vrouwen meldde zich na vaccinatie op de spoedeisende hulp waarvan 1/3 na melding bij de VAERS nog niet was hersteld. 40 vrouwen waren ten tijde van de vaccinatie zwanger toen zij de vaccinatie kregen, 18 daarvan ontwikkelde bijwerkingen waaronder spontane abortus en ernstige geboorteafwijkingen. Daar komt nog bij dat niet iedere ‘bij’werking gemeld zal zijn. Ook in Australië kwamen vrouwen in de problemen.

Inmiddels zijn er duizenden internationale meldingen van lichte tot zeer ernstige bijwerkingen. Als men tenminste bij overlijden en blijvende verlammingen nog van een bijwerking durft te spreken.

In het TV programma Zembla werd aandacht besteed aan het feit dat leden van de adviescommissie van de Gezondheidsraad. Ja, U leest het goed, de raad die het Ministerie, dus Minister Klink, adviseert, banden onderhouden met de fabrikanten van het vaccin. www.zembla.vara.nl .

De fabrikanten van deze vaccins stellen alles in het werk meisjes over te halen zich te laten vaccineren. Deze meisjes worden geïntimideerd via scholen, kranten, internet en wat al niet meer. Begin 2008 werd er op een Bredase school een informatieve brief verspreid onder de leerlingen. Hierin werd reclame gemaakt voor Gardasil. Waar deze brief vandaan komt weet niemand.

Inmiddels bereikte mij het bericht dat de GGD Gelre IJssel ook meisjes (leeftijdsgroep vanaf 12 jaar) benadert met een doordachte uitnodigingsbrief. Als de meisjes allemaal braaf de benodigde prikjes (3) halen dan worden er zowaar 4 I-pod touch verloot om ze daarvoor te belonen. Er wordt benadrukt dat de meisjes zelfs helemaal geen toestemming van hun ouders nodig hebben om de inentingen te krijgen.

De SP gaf maanden geleden al aan dat er een onafhankelijk onderzoek diende te komen naar de handel en wandel van de fabrikanten van deze vaccins. De SP stelde dit voor naar aanleiding van een inval van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bij twee farmaceutische bedrijven die deze vaccins maken. De IGZ heeft sterke vermoedens dat de beide bedrijven artsen en wetenschappers ‘gunsten’ hebben aangeboden het vaccin te promoten.

Ook wordt dit vaccin nog op een andere manier gepromoot. Er bestaat de website WWW.BESCHERMJEDOCHTER.NU . Op deze website wordt uitgebreid aandacht besteed aan de nadelen en de risico’s die er aan dit vaccin kleven.

Hier wordt handig op in gespeeld, want ineens is er ook een website met exact dezelfde naam maar dan eindigend op .nl . Op deze site verschijnt een zeer zorgelijk kijkende Angela Groothuizen. Zij vertelt moeder te zijn van 2 prachtige dochters en dat zij zich enorm verantwoordelijk voelt voor hen. Ze wil ze graag beschermen ook nu als zij opgroeien tot 2 jonge vrouwen, want hun gezondheid staat per slot van rekening voorop. En waar wil je ze dan voor beschermen? Nou tegen baarmoederhalskanker. Dwingend raadt zij aan: “Ga naar je huisarts”laat je voorlichten en vertel het aan iedereen die je dierbaar is”.

(de toon in de stem doet je vermoeden dat er geen tijd te verliezen is). Vervolgens blijkt dat we vanaf deze site ook nog e-cards kunnen verzenden naar natuurlijk iedereen die je dierbaar is met de dwingende boodschap dat we allemaal naar Angela Groothuizen moeten luisteren en naar de huisarts moeten.

Het lijkt mij juist zeer wenselijk, verstandig en getuigend van verantwoordelijkheidsgevoel als U zich terdege van ALLE kanten laat voorlichten en dan besluit wat verantwoord is.

Onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut en artsen van het Erasmus MC en UMC Groningen geven aan dat deze vaccinatie op dit moment niet in het rijksvaccinatieprogramma dient te worden opgenomen omdat het nog nooit getest is op de groep waarvoor het is bedoeld namelijk 12 jarige meisjes. Volgens de onderzoekers is de veiligheid helemaal niet aangetoond en is het ook niet bekend hoe lang en in welke mate het vaccin bescherming zou kunnen bieden tegen baarmoederhalskanker. Prof.F.van Leeuwen van het NKI is het oneens met de snelle invoering.Hij stelt: “We weten nog niet of het vaccin echt baarmoederhalskanker voorkomt, we weten niet of het ernstige bijwerkingen heeft en ook niet of er herhaalvaccinaties nodig zijn”.

De Gezondheidsraad concludeerde dat de vaccinatie effectief beschermt tegen de infectie en het voorstadia van de baarmoederhalskanker. Pas over vele jaren zal duidelijk worden of het vaccin ook beschermd tegen de ziekte maar men vermoedt dat dit zeer aannemelijk is.

(Bericht uit het Parool).

Vervolgens gaan we nog een stapje verder en willen we ook alle jongens vaccineren. Onder andere medisch besliskundige Dik Habbema, verbonden als hoogleraar aan het Erasmus MC, uitte in augustus 2008 zijn bewaren in het Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde. Ook geeft hij aan dat het besluit om ook jongens te gaan vaccineren ‘dubbel te vroeg’ zou zijn.

O.a. Gardasil wordt geacht bescherming te bieden tegen maar 2 HPV typen en 2 typen genitale wratten. Men neemt aan dat deze 2 typen HPV voor de helft verantwoordelijk kunnen zijn voor baarmoederhalskanker.

Er bestaan echter nog vele andere HPV virussen. Vrouwen boven de 30 jaar worden regelmatig gescreend op deze virussen (het uitstrijkje) zodat men over het algemeen tijdig actie kan ondernemen. Na invoering van de vaccinatie tegen slecht 2 type virussen zal de frequentie van uitstrijkjes maken waarschijnlijk afnemen. Dit geeft schijn veiligheid. We zijn immers gevaccineerd! Dit houdt in dat de andere typen hpv virussen tot een toename van het aantal vrouwen met baarmoederhalskanker zou kunnen leiden. Voor de rest schijnt te zijn aangetoond bij andere vaccins zoals HIB waarin men tracht 1 virus te bestrijden er een disbalans ontstaat in de aanwezige virussen waardoor de andere aanwezige virussen zich vermeerderen.

Het voert wat te ver om alle beschikbare informatie in dit artikel te verwerken. Een rondje internet is reeds voldoende. Hieronder volgt een beknopte samenvatting van informatie op internet.

Na vaccinatie opgetreden ‘bij”werkingen:

-anafylactische shock

-blijvende verlammingen

-tijdelijke verlammingen

-vernauwing van de luchtwegen

-epileptiforme aanvallen

-gewrichtsproblemen (waaronder artritis)

-overlijden

-spontane abortus

-aangeboren afwijkingen

Voor de rest kunnen we nog stellen dat overmatige vaccinatie of vaccinatie in het algemeen immunotoxiteit kan veroorzaken. Dit houdt in dat ten gevolge van overstimulering van ons immuunsysteem beschadiging dan wel ernstige afwijkingen in cellen en weefsels kunnen ontstaan. Ook stofwisselingstoornissen worden gerapporteerd. Door deze stofwisselings-

stoornis ontstaan er auto-immuunproblemen.

Blijft nog over de oplosvloeistoffen die er in de vaccinatie aanwezig zijn.

-Genetisch gemanipuleerde virusdeeltjes

-Natrium chloride (zout)

-L.Histidine

-Polysorbaat 80 (ook aanwezig in anti-vries)

-Natrium boraat (beter bekend als borax dat giftig is zenuwstelsel, nieren,lever,kan onvruchtbaarheid veroorzaken een ongeboren kind schaden en wordt gebruikt als bestrijdingsmiddel tegen kakkerlakken)

-Aluminium

-Water

In 2005 stelde de NLM en het NIH dat Natrium boraat geclassificeerd diende te worden als een gevaarlijk gif en niet langer meer mocht worden gebruikt in medische preparaten. Vreemd dat dit als hulpstof wordt aangetroffen in Gardasil.

De concentratie van aluminium in Gardasil is 18.000 maal hoger dan de FDA in Amerika als veilig acht voor injectievloeistoffen. Aluminium veroorzaakt gedrags-en geheugenstoornissen doordat zij de motorneuronen doden. Bij dieren geldt dan de dosis norm van 10-11 microgram/kg. Gardasil zal bij vaccinatie van een 11 jaar oud meisje een belasting geven van 17 microgram/kg.

De hoeveelheid aluminium in een andere HPV vaccinatie ( Cervarix) is meer dan 2x zo veel.

Dan hebben we ook nog te maken met een groeimedium. Resten van een groeimedium worden altijd teruggevonden in de vaccinatie. De vaccins worden door middel van recombinante DNA technologie gefabriceerd. Gardasil maakt daarbij gebruik van Gistcellen en Cervarix van insectencellen. De vraag is of dit in het lichaam ook nog wat doet.

In ieder geval mag Gardasil niet gebruikt worden als men een gistallergie heeft.

Ook de manier waarop wetenschappelijk onderzoek is gedaan lijkt mij niet helemaal juist. Gardasil meldt 4 placebogecontroleerde,dubbelblinde, gerandomiseerde Fase 2 en 3 klinische onderzoeken naar de effectiviteit van Gardasil. Tijdens een aantal van deze onderzoeken zijn vrouwen vantevoren helemaal niet gescreend op het bij zich dragen van het HPV virus.

U kunt dit onderzoek nalezen op de website van de NVKP www.NVKP.nl

In Nederland mogen fabrikanten geen reclame maken voor hun product. Dat is echter geen enkel probleem, dat kun je makkelijk omzeilen. Het meeste effect bereikt men als mensen doodsbang worden gemaakt voor een ziekte. Een voorbeeld daarvan is het totaal onbruikbare Tamiflu. Onze pakhuizen liggen er vol mee. Kostte enorm veel geld. Het was immers niet de vraag of de epidemie er kwam, want die kwam, de vraag was alleen wanneer.

Voor de rest hoef ik U niet te vertellen hoeveel ‘medicijnen’ er na wetenschappelijk bewezen effectief, na jaren weer van de markt worden gehaald omdat ze of niet effectief zijn of levensbedreigende situaties veroorzaken terwijl de fabrikant daar al lang van op de hoogte bleek te zijn. Een voorbeeld daarvan was Vioxx.

Wat ik in dit alles niet begrijp is dat onze artsen allen de Eed van Hippocrates afleggen. Deze Eed omvat onder andere het verbod om een patiënt gif toe te dienen. Ze mogen een patient geen schade toebrengen. Aan U de overdenking of zij dit allemaal  consequent en daadwerkelijk in praktijk (kunnen)brengen.

Bronnen: www.NVKP.nl

www.zembla.vara.nl

www.caxent.be

www.medinews.be

www.vaccineinfo.net

artikel het Parool

Bron: Tanja Kroon www.klassiek-homeopaat.info

 

Toevoeging Thea von Bannisseht:

Bij besluit tot vaccinatie over te gaan, dag voor en drie dagen na vaccinatie vit C 1000 mg geven.